Sök på hela sajten

Ordlistor

 

Ordboksordlista

En liten ordlista som förklarar ordbokstermer, avsedd som stöd vid användning av Cercurius lexikonlänkar. Ordlistan är sammanställd av Lars Törnqvist.

 

akronym

En akronym är ett ord som har bildats av begynnelsebokstäverna i ett flerordsuttryck. Ibland skiljer man mellan akronymer (som uttalas som normala ord) och initialord (som uttalas bokstav för bokstav).

 

baklängesordbok

I en baklängesordbok, även kallad finalalfabetisk ordbok, är uppslagsorden alfabetiskt sorterade från ordens slut. Till skillnad från ett rimlexikon bygger sorteringen enbart på stavning, inte på uttal.

 

definition

En definition eller ordförklaring är en text som anger uppslagsordets betydelse.

 

diakronisk ordbok

En diakronisk ordbok redovisar ordförrådet under lång tid, vanligen flera hundra år.

 

dialektordbok

En dialektordbok ger information om ord i en viss dialekt eller grupp av dialekter.

 

encyklopedi

En encyklopedi är ett lexikon som ger upplysningar om företeelser i världen, i motsats till en ordbok som ger upplysningar om språkliga uttryck. I praktiken är gränsen mellan encyklopedi och ordbok inte helt skarp, eftersom encyklopedier ofta ger information om språkliga företeelser och ordböckers definitioner ofta innehåller sakinformation.

 

enspråkig ordbok

En enspråkig ordbok redovisar ordförrådet i ett visst språk och förklarar orden på samma språk.

 

etymologisk ordbok

En etymologisk ordbok har till huvudsyfte att redovisa den språkliga härledningen för uppslagsorden.

 

fackordbok

En fackordbok redovisar facktermer och andra uttryck som används inom ett visst fackområde. Fackordböcker ger definitioner som gäller inom det aktuella fackområdet, men inte nödvändigtvis utanför detta. Ofta anges termer på flera språk.

 

finalalfabetisk ordbok

Se baklängesordbok.

 

flerspråkig ordbok

En flerspråkig ordbok anger motsvarande ord eller fraser på tre eller flera språk.

 

fras

En fras är ett språkligt uttryck som består av två eller flera ord.

 

frekvensordbok

En frekvensordbok ger information om hur ofta ord förekommer i texter. Normalt redovisas ordfrekvenserna både i alfabetisk ordning och frekvensordning.

 

förkortning

En förkortning är ett skriftligt uttryck som har bildats genom att bokstäver har tagits bort från motsvarande fullständiga uttryck.

 

förkortningsordbok

En förkortningsordbok anger hur akronymer, initialord och andra förkortningar skall uttydas.

 

historisk ordbok

En historisk ordbok redovisar ordförrådet under en period som ligger långt före tiden för ordbokens sammanställande.

 

initialord

Ett initialord är en akronym som uttalas bokstav för bokstav.

 

korsordslexikon

Ett korsordslexikon är en ordbok som är avsedd att underlätta lösandet av korsord.

 

lemma

Ett lemma är ett ord som behandlas i en egen ordboksartikel. Lemmat fungerar som uppslagsord till artikeln.

 

lexikon

Ett lexikon är ett bokverk eller en databas där information ges under uppslagsord som är åtkomliga genom alfabetisk eller systematisk sökning. Både ordböcker och encyklopedier kan kallas lexikon.

 

namnordbok

En namnordbok ger upplysningar om egennamn, exempelvis personnamn eller ortnamn.

 

ordbok

En ordbok är en ordnad samling av språkliga uttryck med eller utan förklaringar, motsvarigheter eller kommentarer, antingen på papper eller i digital form.

 

ordboksartikel

En ordboksartikel är en text som innehåller information om ett uppslagsord.

 

ordförklaring

Se definition.

 

ordlista

En ordlista är en ordbok med litet omfång eller enkel uppbyggnad.

 

ortnamnsordbok

En ortnamnsordbok är en namnordbok som ger information om ortnamn. Många ortnamnsordböcker redovisar ortnamnens etymologi, men det finns också ortnamnsordböcker som anger ortnamnens motsvarigheter på andra språk.

 

pappersordbok

En pappersordbok är på traditionellt sätt tryckt på papper, i motsats till en elektronisk ordbok.

 

periodordbok

En periodordbok redovisar ordförrådet under en viss historisk period.

 

produktionsordbok

En produktionsordbok är avsedd ger stöd vid formulering av texter, antingen på det egna modersmålet eller på ett främmande språk.

 

receptionsordbok

En receptionsordbok är avsedd att ge stöd vid tolkning av text, till exempel vid läsning av texter på främmande språk.

 

register

Ett register är en ordnad förteckning över ord med hänvisningar. Systematiska ordböcker är normalt försedda med ett alfabetiskt register. Alfabetiskt ordnade fackordböcker har ibland ett systematiskt register. Flerspråkiga ordböcker har ett alfabetiskt register för varje ingående språk.

 

rimlexikon

Ett rimlexikon är en ordbok som anger grupper av ord som rimmar, det vill säga uttalas likadant från och med den betonade vokalen. Baklängesordböcker kan ofta användas som substitut för rimlexikon.

 

samtidsordbok

En samtidsordbok redovisar ordförrådet vid tiden för ordbokens sammanställande.

 

slangordbok

En slangordbok anger betydelsen hos slanguttryck.

 

synkronisk ordbok

En synkronisk ordbok redovisar ordförrådet vid en viss tid, som regel den tid då ordboken sammanställdes.

 

synonymordbok

En synonymordbok anger ord vars betydelser ligger nära uppslagsordets.

 

systematisk ordbok

En systematisk ordbok är systematiskt ordnad efter uppslagsordens betydelser. Exempel på systematiska ordböcker är thesaurusar och vissa terminologiska ordböcker.

 

teckenspråkslexikon

Ett teckenspråkslexikon är en ordbok över teckenspråk för döva. Tecknen kan beskrivas med ord eller visas med bilder eller bådadera.

 

termbank

En termbank är en databas som innehåller material från många fackordböcker med ett gemensamt sökgränssnitt. De flesta stora termbanker har byggts upp för att ge stöd vid översättning av fackspråkliga texter.

 

terminologisk ordbok

En terminologisk ordbok är en fackordbok som är upprättad enligt terminologiska principer. Detta innebär att man utgår från definierade begrepp, för vilka man anger termer på ett eller flera språk. Terminologiska ordböcker har ofta till syfte att standardisera språkbruket inom ett företag eller en bransch genom att fastställa rekommenderade termer och ge begreppsmässig överensstämmelse mellan olika språk.

 

thesaurus

En thesaurus (ofta stavat tesaurus) är en ordbok med systematisk uppställning baserad på betydelser. Till skillnad från synonymordböcker anger thesaurusar även andra relaterade ord än synonymer, såsom antonymer (motsatsord), hyperonymer (ord med vidare betydelse), hyponymer (ord med snävare betydelse) och ord som har någon gemensam betydelsekomponent.

 

tvåspråkig ordbok

I en tvåspråkig ordbok följs varje uppslagsord av motsvarigheter eller förklaringar på ett annat språk. En tvåspråkig ordbok kan vara avsedd för tolkning av texter (receptionsordbok) eller för produktion av texter (produktionsordbok) eller bådadera.

 

uppslagsord

Uppslagsordet i en ordboksartikel är det ord som inleder artikeln. Det är vanligen skrivet med fetstil.

 

uttalsangivelse

Uttalsangivelser ger information om hur uppslagsord uttalas. Den enklaste formen av uttalsangivelse är en markering av betonad stavelse med accenttecken i själva uppslagsordet. Ofta placeras uttalsangivelser inom hakparenters efter respektive uppslagsord. Uttalet kan anges med vanliga bokstäver eller med fonetisk skrift, exempelvis IPA. I vissa elektroniska ordböcker anges uttalet med ljudfiler.

 

uttalsordbok

En uttalsordbok har till huvudsyfte att ange hur ord uttalas. Definitioner saknas, men vissa betydelseangivelser kan finnas för att särskilja olika uttal av samma uppslagsord.

 

Upp

 

 

© Cercurius AB 2013–2024 — Uppdaterad 2019-12-22